Algemene voorwaarden Tussen Zang en Dans - Creatieve Activiteiten voor schoolgaande kinderen

 

Artikel 1

Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Tussen Zang en Dans: de besloten vennootschap Tussen Zang en Dans, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 81220847.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Tussen Zang en Dans een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: de partijen bij een Overeenkomst; Tussen Zang en Dans en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Tussen Zang en Dans zich jegens de Wederpartij verbindt tot het verzorgen van een Activiteit en/of de levering van producten.
 6. Activiteit: iedere door Tussen Zang en Dans georganiseerde en aangeboden Activiteit voor schoolgaande kinderen.
 7. Deelnemer: ieder kind dat deelneemt aan een Activiteit.
 8. Open Activiteit: een Activiteit waaraan een Deelnemer deelneemt doordat zijn ouder of verzorger daartoe een Overeenkomst met Tussen Zang en Dans heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 9. Gesloten Activiteit: een Activiteit ter zake waarvan de betreffende school of buitenschoolse opvang een Overeenkomst met Tussen Zang en Dans heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 10. Materialen: alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies op informatiedragers die in verband met de uitvoering van de overeengekomen te verrichten prestaties door Tussen Zang en Dans ter beschikking worden gesteld.
 11. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2

Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tussen Zang en Dans en iedere Overeenkomst. 
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3

Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Elk aanbod van Tussen Zang en Dans (waaronder haar offertes en aanbod in nieuwsbrieven mede begrepen) is vrijblijvend; Tussen Zang en Dans kan op basis van slechts haar aanbod, niet worden gehouden een Overeenkomst met de Wederpartij aan te gaan. Tussen Zang en Dans kan haar aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van Tussen Zang en Dans, binden haar niet.
 3. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Tussen Zang en Dans dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod van Tussen Zang en Dans, op de daartoe door Tussen Zang en Dans aangewezen wijze, heeft aanvaard. De totstandkoming van de Overeenkomst zal vervolgens zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Wederpartij worden bevestigd.

Artikel 4

Herroepingsrecht voor Consumenten

 1. De Consument is gerechtigd een inschrijving voor een Open Activiteit tot 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. 
 2. Nakoming van de Overeenkomst binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de Consument.
 3. Indien de Overeenkomst volledig wordt nagekomen binnen de bedenktijd, verklaart de Consument bij het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk dat hij afstand doet van het herroepingsrecht zodra de Overeenkomst door Tussen Zang en Dans is nagekomen.
 4. De Consument kan van het herroepingsrecht gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Tussen Zang en Dans aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Tussen Zang en Dans. Zodra Tussen Zang en Dans in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Tussen Zang en Dans de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
 5. Bij uitoefening van het herroepingsrecht na een verzoek van de Consument overeenkomstig lid 2, terwijl een deel van de overeengekomen dienstverlening van Tussen Zang en Dans reeds is nagekomen, is de Consument Tussen Zang en Dans een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door Tussen Zang en Dans is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst. Het evenredige bedrag dat de Consument aan Tussen Zang en Dans is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.
 6. Tussen Zang en Dans zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus het eventuele evenredige bedrag als bedoeld in lid 5, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen.

Artikel 5 

Open Activiteiten en Gesloten Activiteiten

 1. Zowel Open Activiteiten als Gesloten Activiteiten vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende Deelnemers. Voor een Open Activiteit geldt een minimumaantal van 10 Deelnemers. Of ten aanzien van een Gesloten Activiteit sprake is van voldoende Deelnemers, is ter beoordeling van Tussen Zang en Dans, zulks na eventueel overleg met de Wederpartij.
 2. Tussen Zang en Dans streeft ernaar om twee weken tot één week vóór de aanvangsdatum te beslissen over het al dan niet doorgaan van een Activiteit. De Wederpartij kan hieraan evenwel geen rechten ontlenen.
 3. Indien een Activiteit geen doorgang vindt, wordt de Overeenkomst ontbonden en vindt binnen 14 dagen nadat Tussen Zang en Dans de Wederpartij van de ontbinding in kennis heeft gesteld, restitutie plaats van de eventueel reeds door de Wederpartij verrichte betaling, zonder dat de Wederpartij aanspraak maakt op verdere schadevergoeding.
 4. In geval van een Open Activiteit kan de inschrijving van de Deelnemer Schriftelijk worden geannuleerd. Indien annulering plaatsvindt tot 48 uur vóór aanvang van de Open Activiteit, geschiedt annulering kosteloos. In geval van latere annulering of ‘no show’ blijft de Wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. Het bepaalde in het vorenstaande van dit lid laat het bepaalde in artikel 4 onverlet.
 5. Een voor een Open Activiteit ingeschreven Deelnemer kan door de Wederpartij worden vervangen door een andere door haar aangewezen Deelnemer. In een voorkomend geval dient de Wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Tussen Zang en Dans. Tussen Zang en Dans behoudt zich het recht voor het verzoek van de Wederpartij tot vervanging van de Deelnemer te weigeren of daaraan bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. Tussen Zang en Dans heeft te allen tijde het recht om haar aanwijzing van docenten en cursusleiders te wijzigen, ook nadat de namen van de docenten c.q. cursusleiding via publicaties, advertenties en/of dergelijke bekend zijn gemaakt. Een dergelijke wijziging is voor de Wederpartij geen grond om de Overeenkomst te annuleren.

Artikel 6 

Verplichtingen van de Wederpartij

 1. De Wederpartij dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Tussen Zang en Dans aangewezen wijze, aan Tussen Zang en Dans te verstrekken. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan Tussen Zang en Dans verstrekte informatie. 
 2. Voorts dient de Wederpartij Tussen Zang en Dans steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen de vaststelling van dagen en tijden waarop uitvoering aan de Activiteit zal worden gegeven voor zover dit niet reeds bij totstandkoming van de Overeenkomst is bepaald. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Wederpartij is bovendien gehouden Tussen Zang en Dans zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien de uitvoering van de Overeenkomst plaatsvindt op locatie van de Wederpartij of andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, zal Wederpartij de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde hulpmiddelen en werkruimten kosteloos ter beschikking stellen. In overleg met Tussen Zang en Dans zal de Wederpartij ten behoeve van Tussen Zang en Dans voorts voldoende faciliteiten ter beschikking stellen. Dit geldt tevens voor het ter beschikking stellen van medewerkers van de Wederpartij die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zullen worden. De Wederpartij staat ervoor in dat de door haar beschikbaar gestelde hulpmiddelen en werkruimten veilig zijn voor de uitvoering van de Activiteit en dat een contactpersoon van de Wederpartij voor Tussen Zang en Dans beschikbaar is in geval van calamiteiten.
 4. Het dient Tussen Zang en Dans te allen tijde mogelijk te zijn de door haar te gebruiken werkruimten op locatie van de Wederpartij of andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie te betreden. Deze werkruimten zullen ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst uitsluitend aan Tussen Zang en Dans ter beschikking worden gesteld en zoveel mogelijk afsluitbaar zijn, zodat Materialen en andere voor de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken zaken in een afsluitbare ruimte opgeborgen kunnen worden. 
 5. Het is de Wederpartij nimmer toegestaan Materialen en andere voor de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken zaken van Tussen Zang en Dans, alsook de werkruimten als bedoeld in het vorige lid, zonder voorafgaande toestemming van Tussen Zang en Dans te gebruiken c.q. te betreden. In geval van overtreding van vorenstaande is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor de eventueel daardoor door Tussen Zang en Dans geleden schade.

Artikel 7

Overmacht

 1. Indien het voor Tussen Zang en Dans als gevolg van overmacht, zoals in geval van ziekte van docenten of cursusleiders, onmogelijk is om een Activiteit te verzorgen, behoudt Tussen Zang en Dans zich het recht voor om de Activiteit naar een andere dag en/of tijd te verplaatsen. Bij de vaststelling van een andere dag en/of tijd van een Gesloten Activiteit houden Partijen rekening met elkaars redelijke belangen. In geval Tussen Zang en Dans een Open Activiteit als gevolg van overmacht heeft verplaatst, gelden de normale annuleringsvoorwaarden van artikel 5.4. In geval nakoming van de Overeenkomst als gevolg van overmacht van de zijde van Tussen Zang en Dans blijvend onmogelijk is, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 2. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die het uitvoeren van de Overeenkomst verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan Tussen Zang en Dans. Hieronder zijn onder andere begrepen: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken personen handelend namens of vanwege Tussen Zang en Dans, brand, storingen aan en verlies van niet vervangbare apparatuur of hulpmiddelen.
 3. Indien Tussen Zang en Dans bij het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen, is Tussen Zang en Dans gerechtigd het reeds door haar gepresteerde c.q. nog te presteren deel afzonderlijk te factureren. De Wederpartij is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 8 

Auteursrecht

 1. Het auteurs- en publicatierecht op, alsmede het eigendom van door Tussen Zang en Dans ter beschikking gesteld Materiaal, berust bij Tussen Zang en Dans.
 2. Overdracht van auteursrecht of eigendom kan slechts uitdrukkelijk en Schriftelijk in overeenstemming tussen Partijen geschieden. Verveelvoudigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden, of kopiëren is alleen toegestaan met voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Tussen Zang en Dans.
 3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is Wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,-, onverminderd het recht van Tussen Zang en Dans om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 9 

Wijziging van de Overeenkomst & toepasselijkheid artikel 7:408 lid 1 B.W.

 1. De Wederpartij aanvaardt dat de tijdsplanning ter zake de uitvoering van de Overeenkomst kan worden beïnvloed indien Partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen prijs beïnvloedt, zal Tussen Zang en Dans de Wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk Schriftelijk in kennis stellen.
 2. De Wederpartij, niet zijnde een Consument, doet afstand van haar recht ingevolge artikel 7:408 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek betreffende tussentijdse opzegging van de Overeenkomst. De Wederpartij is gebonden aan de in de Overeenkomst vastgelegde duur en de daarvoor overeengekomen vergoeding.

Artikel 10

Prijzen, bijkomende kosten en betalingen

 1. De Overeenkomst wordt uitgevoerd op basis van de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen tarieven. Indien deze niet uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, zijn de op het tijdstip van totstandkoming van de Overeenkomst door Tussen Zang en Dans gehanteerde tarieven van toepassing. Bij de prijs zijn niet inbegrepen de kosten van voorgeschreven literatuur en Materialen ten behoeve van Deelnemers. Deze kosten komen aanvullend voor rekening van de Wederpartij. Vorenstaande geldt met dien verstande dat voordat de Overeenkomst met een Consument wordt gesloten, de totaalprijs wordt vermeldt, inclusief btw en eventueel bijkomende kosten.
 2. Indien zich na het sluiten van de Overeenkomst verhogingen voordoen van kostprijsbepalende factoren, zoals van lonen, inkoopprijzen, Materialen of wisselkoersen, dan is Tussen Zang en Dans gerechtigd deze dienovereenkomstig aan de Wederpartij door te berekenen, met dien verstande dat een Consument om die reden gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de verhoging wordt doorberekend binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst en Tussen Zang en Dans niet alsnog uitdrukkelijk en Schriftelijk aangeeft de Overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen tarieven te willen uitvoeren. Vorenstaande bevoegdheid van de Consument geldt niet indien de verhoging het gevolg is van wijzigingen van de btw of andere heffingen van overheidswege.
 3. De overeengekomen prijs is bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. Reiskosten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht na afloop van de Activiteit.
 4. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Tussen Zang en Dans aangewezen wijze en op het door haar aangezegde moment dan wel binnen de door haar vermelde termijn. In geval van overboeking hanteert Tussen Zang en Dans een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 6. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 11 

Klachten

 1. De Wederpartij is gehouden om een eventuele klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Tussen Zang en Dans, onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door haar veronderstelde tekortkoming, aan Tussen Zang en Dans mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, aan Tussen Zang en Dans Schriftelijk te bevestigen. Vorenstaande geldt met dien verstande dat een klacht uiterlijk binnen 30 dagen na afloop/afronding van de Overeenkomst moet zijn ingediend.
 2. Indien een klacht niet tijdig wordt ingediend, vloeit voor Tussen Zang en Dans uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort. Indien geval tijdig en overeenkomstig het vorige lid is geklaagd, wordt de klacht conform de bij deze algemene voorwaarden gevoegde klachtenprocedure afgehandeld. Mocht deze afhandeling niet naar tevredenheid van de Wederpartij zijn, dan kan de Wederpartij een beroep doen op het bepaalde in artikel 15.

Artikel 12 

Aanvullende voorwaarden van toepassing op het ontwikkelen van producten

Onder ‘product’ in dit artikel wordt verstaan een door Tussen Zang en Dans in opdracht van de Wederpartij vervaardigd werk in de zin van de Auteurswet.

Artikel 12a. Eigendomsrecht

 1. Als de Wederpartij dat wenst, wordt het vervaardigde product door Tussen Zang en Dans vijf jaar lang bewaard. Na deze periode zal in overleg met de Wederpartij worden bepaald of de archiveringperiode wordt verlengd of dat het product eigendom wordt van de Wederpartij.
 2. Als Partijen dat Schriftelijk overeenkomen, wordt een verzekering afgesloten voor het bewaren van de producten door Tussen Zang en Dans. De kosten die daaruit voortvloeien, worden voor de helft door Tussen Zang en Dans gedragen.

Artikel 12b. Gebruikersrechten

 1. De Wederpartij ontvangt van Tussen Zang en Dans kopieën van de producten. 
 2. Nadat de Wederpartij daartoe Schriftelijk toestemming heeft verleend, mag Tussen Zang en Dans kopieën van de producten, of gedeelten daarvan voor haar reguliere marketingactiviteiten gebruiken. De Wederpartij mag Tussen Zang en Dans deze toestemming slechts onthouden indien de Wederpartij daarvoor een in de verhouding van Partijen naar eisen van redelijkheid en billijkheid te beoordelen rechtens te beschermen belang heeft.
 3. Tussen Zang en Dans heeft het recht om kopieën van de producten, of gedeelten daarvan, in te zenden naar presentaties, studiedagen en congressen en tentoonstellingen.
 4. Als Tussen Zang en Dans hiervoor geen Schriftelijke toestemming heeft verleend, mag de Wederpartij geen enkele wijziging in de voltooide producten aanbrengen.
 5. Tussen Zang en Dans moet een redelijk verzoek van de Wederpartij om de samenstelling van een reeds afgeleverd product te wijzigen, honoreren; dit moet gebeuren zoals in artikel 9 hiervoor is omschreven. De beperking die hierbij wordt gesteld is dat de verlangde wijziging(en) niet in strijd is/zijn met de goede naam en faam van Tussen Zang en Dans; één en ander ter uitsluitende beoordeling van Tussen Zang en Dans.
 6. De meerkosten die uit wijziging van samenstelling van een reeds afgeleverd product voortvloeien, komen geheel voor rekening van de Wederpartij.
 7. Tussen Zang en Dans moet naar redelijk verzoek haar medewerking verlenen aan het maken van (anderstalige) versies van het product. Als dit werk door derden wordt uitgevoerd en/of het gevaar bestaat dat daarmee afbreuk kan worden gedaan aan de kwaliteit van de producten, mag Tussen Zang en Dans haar toestemming weigeren. Nadat daarover overeenstemming is bereikt, zorgt Tussen Zang en Dans voor het maken en afleveren van een versie in overeenstemming met de gemaakte afspraken. Aan de Wederpartij worden in beginsel de gangbare prijzen in rekening gebracht. De Wederpartij verklaart door het aangaan van de Overeenkomst dat zij op de hoogte is van de gangbare prijs.

Artikel 13

Geheimhouding

 1. Tussen Zang en Dans zal alle vertrouwelijke informatie afkomstig van de Wederpartij zorgvuldig bewaren en geheimhouden, voor zover een bevoegdheid tot het tegendeel niet dwingend uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit. De Wederpartij, haar personeel en eventueel door haar ingeschakelde derden zijn tevens gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie direct of indirect afkomstig van Tussen Zang en Dans.
 2. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt indien dit door Partijen is medegedeeld dan wel voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Partijen zullen van elkaar ontvangen vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
 4. De verplichtingen uit dit artikel vinden geen toepassing indien een der Partijen krachtens de wet of een gerechtelijke uitspraak wordt verplicht tot het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden. In dat geval komt de andere Partij nimmer het recht toe op ontbinding van de Overeenkomst dan wel op vergoeding van eventueel hierdoor ontstane schade.

Artikel 14

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Tussen Zang en Dans is slechts aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Tussen Zang en Dans.
 2. De Wederpartij staat ervoor in dat de Deelnemer(s) gezond is/zijn en fysiek in staat is/zijn om aan de Activiteit deel te nemen zonder schade voor de gezondheid van de Deelnemer(s). De Wederpartij garandeert dat de Deelnemer(s) in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert/verkeren, dat zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom de Deelnemer(s) niet in staat zou(den) zijn om de Activiteit te volgen en dat de Activiteit niet schadelijk is voor de gezondheid, veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van de Deelnemer(s).
 3. Tussen Zang en Dans voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit, doch geschiedt deelname aan de Activiteiten geheel vrijwillig en volledig voor eigen risico. Tussen Zang en Dans is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. De Wederpartij vrijwaart Tussen Zang en Dans van alle medische claims, processen, verlies, schade of diefstal van eigendommen, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid ontstaan uit de door Tussen Zang en Dans aangeboden diensten.
 4. De aansprakelijkheid van Tussen Zang en Dans is beperkt tot ten hoogste het alsnog deugdelijk verrichten van de gebrekkige prestatie. Indien zodanig herstel niet mogelijk of zinvol is, is de aansprakelijkheid van Tussen Zang en Dans beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Tussen Zang en Dans betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Tussen Zang en Dans nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Tussen Zang en Dans afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Tussen Zang en Dans dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 5. De Wederpartij vrijwaart Tussen Zang en Dans van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Tussen Zang en Dans toerekenbaar is. Indien Tussen Zang en Dans uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Tussen Zang en Dans zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Tussen Zang en Dans, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Tussen Zang en Dans en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 15 

Geschilbeslechting

Klachten van de Wederpartij omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Tussen Zang en Dans worden afgehandeld volgens de klachtenprocedure die te vinden is op de website van Tussen Zang en Dans. Indien door Partijen geen overeenstemming wordt bereikt over de afhandeling van de klacht, wordt het betreffende geschil beslecht door en overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

Artikel 16

Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 

Wijziging van deze algemene voorwaarden

Tussen Zang en Dans is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Wederpartij daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan haar worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een lopende Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.